Happy Birthday Stella!!!

It’s superstar Stella’s third birthday! She’s celebrating in Coney Island with a new Lola Star tee! Happy birthday super cute Stella!!!!